Allmänna villkor – Webbtjänster enligt offert och avtal

Allmänna avtalsvillkor för webbtjänster enligt offert och/eller annat avtal

§1.0. Parter

§1.1. Detta avtal reglerar, om inte annat skriftligen har
avtalats förhållandet mellan den juridiska personen (nedan kallad ”Kun- den”) och Starfields AB, org.nr. 556882-2919, (nedan kallad ”Starfields”). Tillsammans betecknas Starfields AB och Kunden som ”Parter”.

§1.2. Val av tjänster och produkter definieras som ”Beställningen” och ”Tjänsterna”, vilka specificeras i separat orderbekräftelse/faktura. Särskilda tilläggsvillkor för kampanjtjänster kan förekomma och specificeras i så fall på Starfields Webbplats eller Kampanjhemsida.

§2.0. Val av tjänster

§2.1. Alla tjänster specificeras i separat orderbekräftelse/faktura.

§2.2. Användaruppgifter och åtkomst till hemsidan skickas ut till Kunden via E-post först efter slutleverans och betald faktura.

§2.3. Total produktionstid för respektive Betsällning framgår av offert al- ternativt om det är en paketprodukt eller kampanj som produceras – det aktuella priset delat på ordinarie timtaxa.

§2.4. Ansvaret för innehåll och information i form av bland annat text, media och bild som skall finnas tillgänglig på den färdiglevererade Beställningen, åligger Kunden att tillhanda- hålla Starfields projektledare/ webbutvecklare under rimlig tid för ramen av den angivna produktionstiden.

§2.5. Slutleverans för produktion av hemsida sker vanligtvis inom 2 (två) till 6 (sex) veckor från det datum då beställningen bekräftats enligt §3.1.

§2.6. Om Kunden inte inkommit med begärt material senast en vecka innan datum för planerad slutleverans har Starfields projektledare rätt att publiceras hemsidan utan komplett innehåll – eftersom projektet enligt tidsplan då löpt ut. Beställaren kan alltid i efterhand utan kostnad, uppdatera innehållet själv efter slutleverans.

§2.7. Starfields förbehåller sig rätten att registreras som teknisk och administrativ kontakt till toppdomänen eller tredje part som använts för registrering.

§2.8. För tjänster där Kunden beställt webbhotell och/eller e-post via Starfields har Starfields rätt till att utöka utrymmet om Kunden överskri- der 10GB i lagring. Utökning sker genom uppgradering av utrymmet vilket medför en extra månadskostnad för Kunden enligt då gällande prislista.

§2.9. I Starfields allmänna tekniska support för Kunder som väljer att ha sitt webbhotell på Starfields servrar, ingår varje år 2h teknisk support. Detta omfattar t.ex. hjälp med installation av e-postkonton och svar på allmänna tekniska frågor, samt access på servern, i de fall åtkomst inte beviljats kunden. Ärenden som berör: virussökning, uppdatering av innehåll på en hemsida, uppdatering av tilläggsmoduler (plugins) eller fel som orsakats av kunden ingår inte. Supporten gäller under Starfields ordinarie öppettider. Support under kvällar och helger har Starfields rätt att fakturera en startavgift och en en extra timdebitering för. Detta gäller ej kunder som tecknat separat Serviceavtal.

§3.0. Avtalstid och uppsägning

§3.1. Avtalet påbörjas när bekräftelse utfärdats av Starfields.

§3.2. Starfields tillämpar ingen uppsägningstid, om inget
annat avtalats i samband med Beställningen. Avtalet kan av Kunden sägas upp när som helst och utan några skäl.
Efter en uppsägning sparas eventuella filer som lagrats genom Tjänsterna hos Starfields ytterligare 2 (två) till 4 (fyra) veckor.

§3.3. Kunden kan när som helst ta med sig innehållet samt design på sin hemsida om denna vill byta till ett annat Webbhotell, om inget annat av- talats i samband med Beställningen. Det är i så fall upp till Kunden själv att installera och montera upp hemsidan igen, lämpligast genom tidigare använt och rekommenderat publiceringsverktyg. Starfields kan mot till- läggskostnad genomföra hela flytten inklusive export/import av E-post. Ingen kundaccess lämnas till Starfields egen server eller webbhotell utan Kunden erhåller auktoriseringskod för domän samt hemsidan i digitalt filformat/eporterad fil. Överlämnande sker via E-post.

och måste inkomma ifrån den registrerade E-post som lämnats vid Beställningen eller som Starfields har i sitt register kopplad till aktuellt konto. Uppsägning anses också ha skett om Kund inte betalar faktura efter påminnelser. Dock är Kunden betalningsansvarig för påbörjad period.

§3.5. Beställningar som genomförts gäller tillsvidare. Om inget annat anges gäller att uppsägning från Kundens sida ska göras senast 60 da- gar före att en ny tolv månaders period träder i kraft. Om inte, förnyas avtalet automatiskt med en ny period om ett år med undantag för §3.4. Detsamma gäller för övriga tredjepartskostnader som t.ex. årsavgifter för domäner och dylikt. Avtalet förlängs alltså med tolv månader åt gången om inte någon av parterna skriftligen säger upp avtalet till upphörande senast två månader innan avtalstidens slut.

§3.6. Kund som vill utföra ändringar eller tillägg måste styrka sin identitet med användarnamn och lösenord för att ändringar skall vara giltiga.

§3.7. Vid uppsägning och avslut under pågående avtalsperiod återbetalas inte redan inbetalda avgifter.

§4.0. Avgifter

§4.1. Avgifter för Tjänsterna utgår i form av förskottsbetalning mot faktura. Betalningsvillkoret är 10 dagar netto om inget
annat avtalats. Betalning sker via Bankgiro, E-post faktura eller direktbetalning via kontokort eller tredjeparts tjänst

ansluten till kontokort som Starfields erbjuder.

§4.2. Starfields har rätt att ta ut avgift för betalningspåminnelse, delbe- talningar och/eller pappersfakturor. Dröjsmålsränta debiteras inte. Om betalning för en ny avtalsperiod uteblir avslutas Tjänsterna tidigast efter två veckor.

§4.3. Kunden skall snarast meddela Starfields om faktura anses felaktig. Har Kund inom åtta dagar invänt mot fakturan och anfört en saklig grund mot debiteringen skall Starfields medge anstånd med betalningen av det tvistiga beloppet intill dess att parterna träffat en överenskommel- se. Om sådan överenskommelse inte träffas inom 14 dagar, kan vardera part initiera tvistelösning.

§4.4. Tillfälliga kampanjpriser påverkar inte pågående avtal. §4.5. Alla priser avser svenska kronor och exklusive moms.

§4.6. Utbudet av Tjänster som erbjuds Kunden är enbart tjänster, och inte produkter.

§4.7. Outnyttjade Beställningar/abonnemang/tjänster
måste också betalas. Priserna är de samma oavsett hur mycket av ett abonnemang Kunden använder eller hur ofta. Även
avstängda konton måste betalas för den tid de är avstängda.

§4.8. Obetalda domännamn förlängs ej av Starfields. Kunden ansvarar för att betalning kommit Starfields tillhanda senast på förfallodatum.

§4.9 Vid felaktiga kundinbetalningar överförs pengarna automatiskt till Kundens kredit. Kundens krediter hos Starfields måste aktivt väljas som betalsätt och kommer inte automatiskt användas för betalning av ut- stående fakturor. Detta p.g.a. att Starfields inte äger rätten att bestämma vilket avtal som skall förlängas.

§5.0. Överlåtelser

§5.1. Kunden får överlåta Tjänsterna till annan part efter Starfields medgi- vande. Överlåtelse och medgivande sker skriftligen och träder i kraft från det datum Starfields medgivit överlåtelsen. Frånträdande Kunden är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter överlåtelsetid- punkten.

§5.2. Starfields får helt eller delvis överlåta sina skyldigheter och rättigheter enligt detta avtal till annat företag.

§5.3. Kunden godkänner att Starfields ges högsta behörighetsstyrning för att hantera Webbhotell, hemsida och/eller publiceringsverktygets samtliga funktioner. Kunden med dess användare begränsas till en lägre behörighetsnivå.

§3.4. Uppsägning sker via genom särskild anvisad uppsägningsblankett

Senast uppdaterad 2016-07-01

Sid 1 av 2

§6.0. Starfields ansvar

§6.1. Starfields utövar ingen kontroll över information som hanteras
av Kunden inom Webbhotellet. Starfields är således inte ansvarigt för verksamheten på enskilda hemsidor eller innehållet där, eller direkta eller indirekta skador som uppkommer till följd av agerande från Kund.

§6.2. Starfields svarar inte för Kunds eventuella ersättningsskyldighet mot tredje part. Detta gäller alltifrån tilläggsmodeuler (plugins), e-post och domäner eller domänförnyelser. Starfields ansvarar inte heller för data- förlust, eller annan skada som uppstått till följd av virus eller obehörigt intrång eller obehörig påverkan av egen eller underleverantörers servrar. Vid flytt av e-postkonton och byte av e-postleverantör till Starfields servrar, ansvarar Starfields inte för förlust av data.

§6.3. Starfields ansvarar endast för skador som Starfields eller av Starfields anlitad underleverantör orsakar genom vårdslöshet.
Starfields skadeståndsskyldighet är begränsad till direkta förluster till ett sammanlagt värde motsvarande högst avgiften för Tjänsterna under gäl- lande avtalsperiod. Ersättning utgår inte för förlust i näringsverksamhet, eller indirekt skada, såsom minskad produktion eller omsättning för Kunden eller tredje part.

§6.4. Kunden som drabbas av skada på grund av fel hos Starfields eller
i Tjänsterna måste meddela detta omedelbart. Starfields lämnar ingen ersättning för skador som kunde ha undvikits. Krav på skadestånd ska framföras skriftligen till Starfields och inkomma inom skälig tid efter det att Kunden märkt eller borde ha uppmärksammat grunden för kravet.

§6.5. Starfields har genom underleverantör fullgoda system för dubbel lagring av data, så att denna kan återskapas i händelse av haveri, men Starfields garanterar inte tillgången till data på Kundens hemsida och ansvarar inte för dataförlust.

§7.0. Kundens ansvar

§7.1. Kunden ansvarar för att Starfields har tillgång till riktig och effektiv kontaktinformation under hela avtalstiden. Starfields ansvarar inte för problem, skador eller kostnader som uppstår på grund av felaktig info, eller att Kunden inte omgående tar del av Starfields meddelanden.

§7.2. Kunden ansvarar för säker hantering av användarnamn och lösen- ord.

§7.3. Kunden ansvarar för att information som hanteras av inom Webbhotellet (eller Kundens verksamhet på Webbhotellet) inte:

a) Gör intrång i tredje parts rättigheter,
b) På annat sätt bryter mot svensk lagstiftning, c) Orsakar allvarlig skada
d) Är uppenbart oförsvarlig ur etisk synpunkt.

§7.4. Webbhotellet är avsett endast för hemsides- och E-postbruk. Starfields förbehåller sig rätten att avgöra när gränsen för olaglig eller uppenbart oförsvarlig verksamhet/innehåll överskrids och vad som är rimliga åtgärder för att garantera säkerheten för Webbhotellet.

§7.5. Starfields har rätt att kontrollera information som hanteras inom Webbhotellet i samband med felsökning eller om det föreligger misstan- kar om brott mot dessa villkor. Starfields har även rätt att med omedelbar verkan ta bort eller flytta information som hanteras inom Webbhotellet om denna information riskerar att orsaka skada för kunder, servrar eller nätverk. Detta gäller även om sådan skada orsakas indirekt genom att innehållet ger upphov till t.ex. överbelastning.

§7.6. Avtalet kan sägas upp av Starfields om Kunden bryter mot villkoren i Avtalet. Innan uppsägning verkställs ska Starfields, om det är möjligt, ge Kunden skälig tid för att vidta rättelse. Om innehållet eller verksamheten på Kundens hemsida ger upphov till överbelastning eller andra säker- hetsproblem i Webbhotellet, som kan antas hota funktionen på andra Kunders hemsidor, förbehåller sig Starfields rätten att omedelbart – och utan föregående varning – stänga hemsidan.

§7.7. Kunden som bryter mot detta avtal har inte rätt till återbetalning av erlagda avgifter och är skadeståndsskyldig mot Starfields i den omfatt- ning som gäller enligt svensk rätt.

§8.0. Otillåten användning

§8.1. Kunden får inte använda Tjänsterna i strid med Avtalet, gällande lagstiftning eller för att främja olämplig eller oetisk verksamhet. Infor- mation som lagras inom Webbhotellet eller som annars omfattas av Tjänsterna får inte innehålla:

• Info som gör intrång i tredjeparts immateriella rättigheter.

• Datavirus eller annan skadlig kod;
• Barnpornografiskt, pornografiskt, diskriminerande, rasistiskt, förned- rande, hotfullt eller våldsamt material eller annat material som utgör olaga hot, hets mot folkgrupp, förtal eller som uppmuntrar till olagliga handlingar eller aktiviteter;

§8.2. Starfields äger rätt att omedelbart stänga av Tjänsterna och vidta andra rättsliga åtgärder om Kundens användning av Tjänsterna strider mot Avtalet eller om Kunden använder Tjänsterna på ett sätt som riske- rar att skada Starfields.

§8.3. Om Kund bryter mot Avtalet uppmärksammar Starfields Kund om detta. Kund har då 5 dagar att åtgärda eventuella fel. Om Avtalsbrott kvarstår efter 5 dagar äger Starfields rätt att säga upp tjänsten med omgående verkan.

§9.0. Övrigt

§9.1. Starfields behandlar personuppgifter i enlighet med personupp- giftslagen (1998:204), i syfte att fullgöra parternas avtal. För att värna om personlig integritet lämnas personuppgifter inte ut till extern part. Undantag till detta görs om Kunden har brutit mot villkoren i detta avtal eller om domstol eller myndighet begär detta med stöd i svensk lagstift- ning. Starfields är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som man behandlar. Starfields vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter. Kunden kan närsomhelst kon- takta Starfields support för att få mer information om Starfields person- uppgiftsbehandling, samt för att rätta eventuella felaktiga personuppgifter.

§9.2. Respektive part i detta avtal ska befrias från skadestånd och andra påföljder om fullgörelse av avtalet hindras eller försvåras av omständig- heter som part inte kunnat råda över, såsom krig, myndighetsingripande, inbrott, beslag, allmänna restriktioner, arbetskonflikt, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden, uteblivna tillstånd, inskränkningar i energitillförseln eller uteblivna leveranser från under- leverantör som part skäligen inte kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder part inte har kunnat undvika eller övervinna. Har avtalets fullgörande till väsentlig del förhindrats under längre tid än en månad på grund av omständighet som angivits ovan har vardera part rätt att utan ersättningsskyldighet skriftligen frånträda avtalet.

§9.3. Starfields har rätt att vidta ändringar av dessa villkor med ikraft- trädande 30 dagar efter publicering. Ändringar av avtalsvillkor och annonseras skriftligen på Starfields hemsida. Kund som inte godtar de nya villkoren har rätt att omedelbart säga upp avtalet enligt punkterna under §3.0.

§9.4. Starfields har rätt att när som helst under pågående
avtalsperiod göra uppgraderingar och/eller uppdateringar på programvara. Starfields har även rätt att ta bort programvara som inte fungerar på ett tillfredsställande sätt enligt Starfields bedömning. Bort- tagning av programvara som påverkar kund, kommer att annonseras via Starfields webbplats och/eller sociala medier i den utsträckning det är möjligt.

§10.0. Eventuell tvist

§10.1. Om Kunden på något sätt är missnöjd med något, skall denna i första hand föra dialog med Starfields som strävar efter en bra och rättvis kundnöjdhet.

§10.2. Om eventuell tvist angående tolkningen eller tillämpningen av Avtalet inte kan lösas, skall denna avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt.