Nulägesanalys

Starfields nulägesanalys leder till svar kring de möjligheter och problem ditt företag står inför. Redan i slutsatsen kan du göra ett antal ställningstaganden om inriktningen på ditt företags kommande marknadsföringsarbete. En viktig utgångspunkt för att kunna utveckla din verksamhet, är att det finns en gemensam bild av den.

Med hjälp av en nulägesanalys från Starfields AB – läggs grunden för nästkommande års prioritering av utvecklingsfrågor. Du blir tydligare i ditt budskap och kan även spara in en och annan krona på olönsamma satsningar. En nulägesanalys är en undersökning avsedd för att skapa en objektiv bild av det egna företaget, omvärlden, marknaden och konkurrenssituationen. Dessa tre delar: marknadsanalysen, konkurrensanalysen samt företagsanalysen – är alla väsentliga för din utveckling. Nulägesanalysen beskriver först organisationen, dess verksamhet, vad den ska åstadkomma och för vem, samt de viktiga strategiska drivkrafterna. Därefter beskrivs vilka faktorer i in-värld och omvärld samt vad i styrande dokument som måste beaktas i planeringen. Till sist tas hänsyn till föregående års resultat och slutsatser. Resultatet av nulägesanalysen sammanfattas i ett antal viktiga utvecklingsfrågor för den egna verksamheten.

Starfields AB börjar oftast nulägesanalysen på den strategiska nivån – för att efter hand – hamna nere på enskilda produkter eller tjänster. Även mer övergripande om hur företaget skall marknadsföra sig kan finnas med. Vi försöker anpassa analysen från ett “microperspektiv”. Till exempel företagets lokalisering. Finns företaget på rätt gata, inom rätt stadsdel? Om det finns fler kontor eller butiker på olika orter – skiljer sig kanske marknadsföringen åt beroende på vilka konkurrenter som finns. Måste då priserna påverka alla butiker även där det inte är konkurrensutsatt? Hur ställer man sig till priserna på Internet och E-handel? Hur hanterar organisationen den gränsöverskridande handelns fördelar respektive nackdelar? Frågorna kan vara många, och en nulägesanalys är aldrig den andra sig lik utan skräddarsys utifrån varje organisations behov och frågeställningar.

Frågorna i nulägesanalysen besvaras utifrån rådande situation. Beskrivningen ger en aktuell bild av verksamheten. Finns inte process-kartor, vision, förhållningssätt med mera dokumenterat och förankrat, är det ett konstaterande i sig och föranleder olika vägval. Antingen väljer Du att se bristen på svar som en utvecklingsfråga och förlägger förbättringsarbetet i nästkommande års plan eller så griper Du dig an frågan direkt. Vad gäller det sistnämnda, kan Starfields AB utöver det strategiska arbetet med rådgivning och planering – även hjälpa Er med det praktiska genomförandet.

Marknadsföring är ett stort begrepp, där reklam och försäljning endast ingår som en del. Marknadsföring handlar både om att etablera och underhålla kundrelationer. För att uppnå detta måste man utgå ifrån marknadens behov och tillgodose dessa så effektivt som möjligt. Helt klart, är att kommunikationen blir tydligare och ger mer tillbaka, när det finns en strategi bakom som vilar på bra beslut.

 

“Om det var längesedan ditt företag genomförde en nulägesanalys, eller om ditt företag känner att ni spretar lite, använder samma gamla kommunikationskanaler som tidigare år – ja, då är det verkligen dags att se över situationen – delvis för att inte tappa gamla marknadsandelar men också för att fortsätta plocka nya.”

 

Vi hjälper våra kunder att: planera, utveckla och sköta deras marknadsföringsuppdrag.

Kontakta oss för offert – här